به استحضار می رساند در دونوبت انتشار فراخوان برای این خانواده مبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزارتومان جمع آوری شد که توسط مددکار خیریه به اتفاق دخترخانم اقدسی جهت درمان پسرش مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان تحویل بیمارستان گردید و چهارمیلیون وسیصد هزار تومان دیگر جهت درمان مادر و دوفرزند معلول که نیاز به دارو داشتند تقدیم گردید و در تمام مراحل درمان و تهیه اقلام دارویی سرکار خانم نورشهرکی مددکار موسسه این خانواده را همراهی نمودند